Mỡ tổng hợp Molykote EM-30L sản xuất tại Nhật bản hộp 1kg.

Mỡ tổng hợp Molykote EM-30L sản xuất tại Nhật bản hộp 1kg.

Tên sản phẩm: Molykote EM-30L.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động (˚C): -45˚C đến 150˚C.