Mỡ chịu nhiệt rất cao gốc tổng hợp PFPE Fomblin UT18

Mỡ chịu nhiệt rất cao gốc tổng hợp PFPE Fomblin UT18

Fombiln OT20, Fombiln UT18, Fombiln RT15, Fombiln YVAC3, Fombiln YRT2.

Fombiln YUH2, Fombiln YNX, Fombiln ZLHT, Fombiln ZNF, Fombiln AQ055, Fombiln AR555.

Bao bì tuýp 100gam, hộp 1kg